Ahmedabad -6.5 hrs
Baroda – 5 hrs Surat – 2.5 hrs
Nashik – 1hr